Tổ chức “Next Generation Cacao”

Từ gia đình đến gia đình. Từ nông dân đến người tiêu dùng

Từ gia đình đến gia đình. Từ nông dân đến người tiêu dùng

Để hỗ trợ và vận hành chương trình Cacao-Trace, năm 2016 tập đoàn Puratos đã thành lập tổ chức ca cao “Next Generation Cacao”. Tiêu chí hoạt động của tổ chức này là nhằm nâng cao các điều kiện về xã hội, kinh tế, môi trường sống của người nông dân – một phần hoạt động của chương trình Cacao-Trace-. Hoạt động này thể hiện niềm tin của tập đoàn Puratos về sự phát triển bền vững, đó chính là mối quan hệ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng ca cao, từ người nông dân đến người tiêu dùng.

Xây dựng lòng tin thông qua công tác quản trị và vận hành tốt

Xây dựng lòng tin thông qua công tác quản trị và vận hành tốt

Tổ chức “Next Generation Cacao” được vận hành và giám sát bởi các thành viên công ty Puratos, các cổ đông, đại diện ngành hàng sô cô la và người tiêu dùng yêu thích sô cô la, hoạt động của tổ chức được kiểm tra bởi một đơn vị kiểm toán độc lập hàng năm. Đội ngũ thành viên của tổ chức cam đoan thể hiện tính minh bạch cho tất cả hoạt động, đồng thời tổ chức sẽ công bố bản báo cáo hoạt động hàng năm.